HIFI音响

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 58|回复: 0

[灯光] 进入音响灯光行业几年,你一定要知道的10件事

[复制链接]

13

帖子

0

听众

331

积分

hifi音响注册会员

Rank: 2Rank: 2

积分
331
发表于 2019-6-19 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

. Y+ k% i& Z, B: ^ “音响师就位!”* V; X( y! z$ i  xwww.zghifi.com zghifi.com

9 K( p2 g  V/ ?+ awww.zghifi.com zghifi.com

 “灯光师就位!”
8 U0 N, ]) Z) }# l3 O) r6 h' y" h" u3 C' u' Ewww.zghifi.com zghifi.com

 极度疲惫时
( \) m+ I1 U; W0 V
$ L- {, ]% F* Z/ E" [4 k 只剩一个无声的“OK”手势' L1 x* V% R% L3 u  c- zwww.zghifi.com zghifi.com

& \0 s, I+ z+ [& }" e6 \: A' F4 A- ?www.zghifi.com zghifi.com

 我们对音响师、灯光师们一贯的认知
- a. h+ i; X$ L4 P  o
  A4 ^7 q) @. _& N 除了潇洒操控设备的背影
1 Q, @$ Y$ F0 u0 L  {$ p) g2 s0 M2 \9 awww.zghifi.com zghifi.com

 
* A' ~. y- A9 v
" |) j; o6 R! {- q8 K
) Q! y# K; K) r; J9 }! [5 A7 R 还有% U; O6 r* ]% U2 pwww.zghifi.com zghifi.com

) F) L4 D+ g0 w# Y$ kwww.zghifi.com zghifi.com

 扛得了机器$ ~) o% ~" h* T) u1 G: {& mwww.zghifi.com zghifi.com

+ f$ _$ K, Z+ `www.zghifi.com zghifi.com

 调的了音
3 S1 k& N# K# T! L
4 v: C! v" C" S% w 打得了光- V' U+ f5 t: V1 m% awww.zghifi.com zghifi.com

) m/ m! L# A+ k0 vwww.zghifi.com zghifi.com

 受得了白眼" d# F& A' Y2 cwww.zghifi.com zghifi.com

8 v1 [0 g) O* O4 g; ^9 G5 Nwww.zghifi.com zghifi.com

 背得了黑锅  M2 \1 o1 ]# `* Twww.zghifi.com zghifi.com


" S& K# v* g1 v: Z% _ 的十八般武艺样样精通
) L3 H6 A( }9 M+ p" u! l  b" _  X
" w- j: ?! p8 j) B' R7 R; l1 j6 A 可为什么音响师、灯光师的工作这么苦1 f5 U5 N8 x0 uwww.zghifi.com zghifi.com


0 b% v1 ]; H" D2 `6 o( Y. i/ Y 还是不断有人前仆后继奔赴这个行业?
7 i5 H8 m, x; `7 N; H0 q
% ^2 R* b" K7 G- y2 @ 小编曾经听过一个动听的答案:
& H% ?$ k, ]1 R( a" Y2 K1 G  z5 z+ F$ i+ L+ w! w& a9 o2 k" _/ C9 Hwww.zghifi.com zghifi.com

 “不为别的就是一个喜欢”
2 {& }4 ~0 m* l- j% N9 `  x$ Q* D6 V, u4 K- Fwww.zghifi.com zghifi.com

 你也是这样吗?* I# L3 t4 p& J4 j. C! g9 C& _% G" Twww.zghifi.com zghifi.com

/ B% d5 Q9 L  Y5 v+ ewww.zghifi.com zghifi.com

 作为一个刚入行的新人5 |/ R! a) j! v3 s1 ^# o" pwww.zghifi.com zghifi.com

' ?) F( d5 h' s! \! fwww.zghifi.com zghifi.com

 光有一腔热血就足够了吗?, f5 D- u4 M$ g; m& d( K4 Dwww.zghifi.com zghifi.com


& r3 V. @/ M9 j- E* R1 r  F 以下入行必知的十件事先了解一下8 ~' k, z+ h* \& m% r( P0 Qwww.zghifi.com zghifi.com

) t0 b* z0 Q) nwww.zghifi.com zghifi.com

 - 1 -9 R5 d& @* h" u8 s! c! t4 c& ^www.zghifi.com zghifi.com


2 x' z( u1 X+ W# V 你要耐得住寂寞、吃得进苦头# c1 m) s; Z) k+ c. pwww.zghifi.com zghifi.com

9 I" b; z, k  m1 Swww.zghifi.com zghifi.com

 要知道,一场晚会5 _& T6 P7 [8 ~9 _4 f" Iwww.zghifi.com zghifi.com

8 f9 D  N7 B3 {+ u) @www.zghifi.com zghifi.com

 歌手、演员、主持人都风光无限  o% e, g) s8 Fwww.zghifi.com zghifi.com

% i, G% o+ J# j' \4 hwww.zghifi.com zghifi.com

 唯独音响灯光的工作人员3 ]2 g# Q5 N8 k( j2 s  N% R5 fwww.zghifi.com zghifi.com


. h' _/ W4 P* A- R& J( L 任劳任怨,默默无闻6 r2 z# y7 F7 E6 w: V+ Uwww.zghifi.com zghifi.com


( R% R9 s. b) i8 o9 q 但演出成功背后的那份喜悦
* A2 {/ v. e! q3 v: `0 y* _6 T  G1 e" M* S% p& O0 t% }* L% w% xwww.zghifi.com zghifi.com

 他们实实在在地感受到了% Q& L; s3 c* d0 E& h# @9 Hwww.zghifi.com zghifi.com


3 ~$ P& n1 t: k! s 具备良好的心理素质
& ]/ ]/ U; s8 [: c+ m
  z* X0 h' a4 \" Q/ ~ 不懈的努力+对音响灯光矢志不渝的爱6 G" D1 }2 @7 r& L; E/ ?www.zghifi.com zghifi.com

8 x, {" h  o- G  x5 ?www.zghifi.com zghifi.com

 成就了今天的高手
1 k1 Q) _; s6 I. Y& H6 N/ v! q1 l3 e4 {+ y8 v+ ~www.zghifi.com zghifi.com

 
. \& y" Z! ?0 n1 k8 Y- R4 g- |  q& w) q) T& i+ a6 y5 T. Qwww.zghifi.com zghifi.com

3 v$ P6 S7 F& C. fwww.zghifi.com zghifi.com

 - 第2件 -) P5 F+ }' B9 r" m9 B% k1 j' Qwww.zghifi.com zghifi.com


1 Q- ]. V% M8 t( Y; Q 学习永无止境8 ]( y2 s, O$ Z( z' N8 W' O4 v+ `+ B* ywww.zghifi.com zghifi.com

$ J* [8 @2 M3 W. l1 qwww.zghifi.com zghifi.com

 为什么说音响师是*民工?1 ^, d% W- ~- ^$ w1 w4 ~www.zghifi.com zghifi.com

3 S" G7 D2 r/ [  Q* |: zwww.zghifi.com zghifi.com

 因为一个优秀的音响师6 ]$ Z6 T8 p9 K; c# [www.zghifi.com zghifi.com

3 }' [7 d- A2 d! uwww.zghifi.com zghifi.com

 不仅仅要具备电子学、声学、音响学、电声技术等% ^. O3 P1 C1 k  i! Dwww.zghifi.com zghifi.com


/ G+ H, S4 u, J% I! o' l7 T 多方面的专业知识. o3 b4 B8 T$ q" Q) D4 pwww.zghifi.com zghifi.com


8 G/ a* `+ P/ R9 } 你还要在戏剧、文学、音乐、美术等方面
+ A( \5 D: @% P  C
0 A( X* J: T3 f. d% j& r7 x 具备良好的艺术审美' q% v. f. h5 L9 }/ l$ Ewww.zghifi.com zghifi.com

# V4 g) o; F5 O0 `) R, a; d1 ^www.zghifi.com zghifi.com

 ' ?! {) j1 Q! G6 R  M& Twww.zghifi.com zghifi.com

' E/ w4 k! v& q/ v2 @$ ~' uwww.zghifi.com zghifi.com

$ h7 n  U: A: U1 B0 _; ~www.zghifi.com zghifi.com

 这就关系到音响师要6 \# c3 r6 r& I0 u8 a4 i& Lwww.zghifi.com zghifi.com


8 u' V+ A3 D, G1 V  b7 E& J 建立正确的音声平衡观念$ s! O: j: H$ p0 P) S3 J0 Jwww.zghifi.com zghifi.com


6 ?) @. O/ s( \8 z5 q; J( P4 I' D. H! R 更好地理解和把控表演的风格4 S$ m; Z2 k# G9 G& M( K: {www.zghifi.com zghifi.com

' @6 Y+ W$ w7 Z" I4 O1 |( x0 vwww.zghifi.com zghifi.com

 才能达到技术与艺术的完美融合# g" _1 P/ s2 i* @- |6 H$ zwww.zghifi.com zghifi.com

& @( g2 g; e8 iwww.zghifi.com zghifi.com

 呈现*的演出效果
) I( Z. b6 N5 j7 G+ Q8 D2 t9 z5 O1 [5 b) @www.zghifi.com zghifi.com

 - 第3件 -2 k* q) v  a& J$ owww.zghifi.com zghifi.com


) K. B7 A$ Q; G4 [9 E9 A 理论联系实践提升专业技能( p9 U/ h3 j2 t( L5 E) H+ S. swww.zghifi.com zghifi.com

( G- z0 [7 x' O- M5 Bwww.zghifi.com zghifi.com

 音响、灯光效果的发挥: K- ^: W1 Q' e8 W8 k; M# ?8 [www.zghifi.com zghifi.com

5 c' M: P6 o: w# \: Iwww.zghifi.com zghifi.com

 与音响师、灯光师的技术水平及经验直接相关- |* D; b! I: j7 |- Q" W6 x( Uwww.zghifi.com zghifi.com

! y, s9 c8 m8 _; f- _. l8 O$ i: Ewww.zghifi.com zghifi.com

 理论便于找到并解决问题根源
- i, o& L4 z# a2 A/ M4 F6 c, c* p9 v1 _$ G& J, n# |www.zghifi.com zghifi.com

 也便于系统总结实践经验- r" _1 }3 ~( A3 W2 C$ c# g: H- nwww.zghifi.com zghifi.com

; r& N) x3 L0 `8 N. O) w6 Mwww.zghifi.com zghifi.com

 而实践能够增加经验! ^5 f4 e8 T4 y- x/ O3 W7 y$ ?www.zghifi.com zghifi.com

5 A: p. ^" `. Rwww.zghifi.com zghifi.com

 也能使理论顺利转化为音响师自身的能力* ^% A  t) J5 \  Y$ bwww.zghifi.com zghifi.com


) ^% p4 W$ D0 {& j- j$ x2 A 市场更新换代的速度在加快
# l% F; z% B( d! K/ a1 e
4 `1 {. D) o1 _0 |8 J  u 要求音响师理论联系实践
  b2 B' D/ ?) k3 ]) \% {. C; D' C/ u7 `2 t/ A5 vwww.zghifi.com zghifi.com

 保证技术水平与时俱进8 K1 K& Q( P7 c3 s& w$ z) F* J+ |www.zghifi.com zghifi.com


6 i3 |: [" X  @/ d* x# |% U5 s 以此更好地适应需求
9 Y4 p3 e0 f6 k2 {, |. o4 x% l+ q2 x, R' J, x2 A0 Rwww.zghifi.com zghifi.com

 
% m' q  U' H) E' Z. l0 _$ e0 B$ f7 e6 B+ s3 m3 }www.zghifi.com zghifi.com


( ]; X0 v. h6 M7 _ - 第4件 -1 L. i" j+ o1 d  @www.zghifi.com zghifi.com

3 h. m( s% N# L- ^. x2 twww.zghifi.com zghifi.com

 把所有欢笑和泪水都吞进肚子里
# V: m. e, S/ F2 {7 e) G4 R2 F9 Y- E2 C* wwww.zghifi.com zghifi.com

 不露声色地
* w; p3 A* k2 z, Z( j
1 v) r. ]9 V4 n) }$ Z4 n& a4 Z 恭喜你; F' f; e+ m0 c* Q; l5 K6 c  a7 Wwww.zghifi.com zghifi.com


3 `5 B; W, w5 G7 V- c 你离成为优秀的调音师不远了
" v7 r- W- z; q6 Q2 t, X' l* X5 t2 Y' q* c& w: Ywww.zghifi.com zghifi.com

 调音这一行比较困难
4 f, w- ?: t* q) M  n( h# q, u$ ^8 g$ wwww.zghifi.com zghifi.com

 因为它没有一个固定的标准
$ V" ~7 R' t( ?2 F& G$ R6 `- M
1 ]6 M( [8 p8 K 客户的需求都不同
' ~  P  ~) M0 s2 e9 s* x9 L( n! P% @- K, |% X2 Z8 g! Fwww.zghifi.com zghifi.com

 我们所能做的
) V3 e2 L5 T4 o! q6 ~- R0 |7 O
( V+ d2 N% M/ }2 o 就是尽可能满足客户的需求8 z) t+ F$ @/ Rwww.zghifi.com zghifi.com

) ?- o5 T; j" z& q6 Nwww.zghifi.com zghifi.com

 期间要经历N次演出的磨练
* x! P: a, X5 \% B  s- P
5 @& h( |+ ]6 z8 F+ Y 经受N多人的赞扬与谩骂. ^; K1 c" r+ Y  K! gwww.zghifi.com zghifi.com

8 O" Y+ H4 P  T7 p* _  ^% u& Ewww.zghifi.com zghifi.com

 ! C: C9 g) J9 @/ [& Hwww.zghifi.com zghifi.com

9 M# q9 b' Y) i& ]9 cwww.zghifi.com zghifi.com


; t1 A! b2 a. }& p0 I* S* b% d - 第5件 -
( P% v2 c' N6 x5 o( ~- F8 N' M
  r9 L$ N7 h% [& o8 m 你以后不再是普通观众了8 o) b7 c! e  L' ywww.zghifi.com zghifi.com

$ ?# b+ L8 M7 E. z# dwww.zghifi.com zghifi.com

 尽早接受这个事实吧,4 F1 ^4 K  V, Z" swww.zghifi.com zghifi.com

, J2 C/ _* G6 iwww.zghifi.com zghifi.com

 你再也没法好好看音乐会了。
" A+ }) M% j* T" N( K+ e
& ?8 f+ ]$ w; f 不再以观众的心态看节目,
% o4 C% x  {+ x; ^
) |, V2 A: a' a# k' L; L  O 要带着学习和研究音响灯光设计的眼光去看。/ p6 x  ]( w  z( swww.zghifi.com zghifi.com


( M4 y  _. b7 h( ~ 哪些环节的灯光设置可以完美配合歌手的表演?+ e9 _! p$ Y. w" J; n% Gwww.zghifi.com zghifi.com

2 L: A' M' N1 K* i( q# r8 j! dwww.zghifi.com zghifi.com

 如何控制音响使舞台表演更具艺术性和吸引力?
/ O! d5 {+ Q+ B% }$ @- B0 V8 h8 A) b* @( qwww.zghifi.com zghifi.com

 哪些调音技巧或者打光手法很新颖?
2 C% O' b+ s4 K3 r7 ]
$ K2 l; V7 j; c# [% r- P  g% a 
& B6 T7 l$ I! [0 O' q, A
  J5 J6 ]+ P$ l& y. D
& O: U3 Z- U4 ]. q' H( }$ K - 第6件 -0 f  i% A# Z  A' P+ h, d. [; e3 Awww.zghifi.com zghifi.com


5 _; i6 n9 E; v1 }( t$ o! R3 E 别人烂,你不能烂
" \/ T. f. V6 s1 C1 Z. K" F  P
8 ?* ~) @# P- }/ D! D: w( F 领导可能喜欢买水货: t$ H5 F3 }2 x5 d6 t+ zwww.zghifi.com zghifi.com


$ s* l7 {6 ]4 F 演出途中明明是设备突现问题
# _. \# M/ V4 \% V1 k4 L6 P5 R$ t0 B
4 |$ F. J& U$ J: |) O5 U2 s 比如话筒掉线什么的
: |( E' @! _3 ^1 U+ V5 i5 o  }8 T5 D
0 H2 f6 b. H$ L7 e% Y 他偏要说是你的问题
, M% [! h( F0 R( P1 k9 J! t7 @# I
( q3 h. O4 z' v) H 
/ o; ~' }' Y. c' c+ z
* [6 O* m  y% C% V$ c  i* |' _( L/ Q1 [www.zghifi.com zghifi.com

 不要因为领导sb、同事sb、客户sb- O$ m2 k2 I& ]  m3 I, X! z. _2 A" ~www.zghifi.com zghifi.com


) ?5 T2 B/ \5 o- m0 T$ z  a3 u 而冲动辞掉一份工作。% K# g  k; D1 ]4 F- \www.zghifi.com zghifi.com

# j" N. Q  D, ^1 P: w# v* }www.zghifi.com zghifi.com

 你以为别的公司就没sb了吗?4 e* P. ^! O$ ~( wwww.zghifi.com zghifi.com

! Z5 h' b/ ?* N. H! kwww.zghifi.com zghifi.com

 远离打压你的人*的办法是" \  R; O9 l& Q( y8 j7 Pwww.zghifi.com zghifi.com


) s1 K! l+ n+ ]9 n 优秀到让对方追不上你的脚步。
  O# t; {9 z7 o5 [, I1 z) R$ v
+ h, m0 y/ T$ F - 第7件 -* e! b6 E& m- W8 L5 P: N( @www.zghifi.com zghifi.com


1 \/ X* ^0 M/ W( c0 \5 u- f 友善待人认真做事: L% e5 u2 H8 M1 g+ ~www.zghifi.com zghifi.com

2 W' B0 E7 D5 l0 o* ]! G7 Jwww.zghifi.com zghifi.com

 你不需要刻意去经营人脉,
. U  K: `0 ^4 `6 B9 E) v1 q
" @# c; o! m" b: [) t$ B* Y 但请以友善、认真的态度去对待所有人。
7 g2 o& j; j! l. m+ d; g  p, a! {2 ^www.zghifi.com zghifi.com

 因为你永远不知道,) J- |& ^) E1 v( V; Jwww.zghifi.com zghifi.com

, {* b9 N) x6 Qwww.zghifi.com zghifi.com

 谁会在未来帮你一把。! |# h% [! u: G8 N8 b9 Jwww.zghifi.com zghifi.com

$ n" w0 g' p8 I1 V4 W1 U7 f" ?www.zghifi.com zghifi.com

 到了工作现场*件事情,, [8 `  X' d, _9 r% G. Awww.zghifi.com zghifi.com

3 c3 l7 A; v4 [" C& F+ ]www.zghifi.com zghifi.com

 就是和对接的工作人员打招呼,
+ B/ p) N6 i/ x" m+ j) z2 Y$ ?0 J3 ?+ y* b+ lwww.zghifi.com zghifi.com

 认真记下对方的名字,并称呼“老师”
8 e4 ~' ~/ P0 O1 L0 ]; R7 k* V0 g0 @' h4 swww.zghifi.com zghifi.com

 无论对方是搬道具的,递麦的,跟线的...4 C& S1 V! D6 S0 _www.zghifi.com zghifi.com


+ r3 a8 s) v4 @. _: t* Q" ^ 请称呼他们为:+ N5 P5 ]# I( W9 s9 Z1 ~www.zghifi.com zghifi.com

( N& Q2 g2 _+ j' Y, v$ owww.zghifi.com zghifi.com

 道具老师,音频老师,摄像老师...
. p/ E3 a. D1 |2 ?$ k* l
  @: e, `7 \9 k; d 
# R+ J' e, X- P$ k' }
! t3 J* g  M6 S  z+ l8 p: B# w( e. S" x2 `+ rwww.zghifi.com zghifi.com

 - 第8件 -0 C) X; W5 E2 N9 B0 D2 Lwww.zghifi.com zghifi.com


% v) u* t  Q* K4 ~ 没有“实力”支撑的“个性”5 ?( R2 m, N) h- p" F! `( L- mwww.zghifi.com zghifi.com

% r! k) Y8 J4 t% @www.zghifi.com zghifi.com

 只能叫做“任性”
, r0 M' q- I- f( G7 k
( S$ }( J( e4 A2 P0 s 音响灯光圈的包容性很强,
' |# }0 ^) s4 S4 o$ u2 [9 F7 R$ f% Z+ @, Owww.zghifi.com zghifi.com

 也十分尊重个性。5 q1 ^. @1 }! h6 }$ rwww.zghifi.com zghifi.com

; r0 O- Q  N. R: J# o! G* ?www.zghifi.com zghifi.com

 但作为一个新人,
' S  ^: P, U" K8 m3 C9 E+ ^" }: R) d+ Jwww.zghifi.com zghifi.com

 你可以有个性,, [2 t1 m+ f, i/ r. J* N: G  v: N& |www.zghifi.com zghifi.com

' v7 n- E" a3 ]3 G7 V% mwww.zghifi.com zghifi.com

 可以有点小脾气,; K; [- u- G& `% Q2 K9 N; ~! ]/ I- ~www.zghifi.com zghifi.com

5 w) C7 v5 {  ~" e5 w; swww.zghifi.com zghifi.com

 前提是,活儿一定要好!: f" @& t  k4 U' m! U# D- nwww.zghifi.com zghifi.com

; r3 A6 f# B. t. z& v: {www.zghifi.com zghifi.com

 
; X5 E* n; B3 A$ I$ m# U
+ b0 e* ^" t; @" e3 x- ^, b$ Z; E! E8 J: D! s" Ewww.zghifi.com zghifi.com

 如果不是工作水平高到让领导舍不得开除你,/ q' d1 ?7 h# i- n9 Qwww.zghifi.com zghifi.com

$ r- D  s, o" W6 Q% ?# rwww.zghifi.com zghifi.com

 就踏踏实实、勤勤恳恳的做事吧。0 w! _- s! ^6 ?4 \5 n: nwww.zghifi.com zghifi.com


8 o- V* Y4 Q; [# I+ \$ m" i - 第9件 -7 \) d8 a3 |8 h6 z3 W& b* ewww.zghifi.com zghifi.com

4 b$ Y% K. ?% K* [" d! `% X8 `www.zghifi.com zghifi.com

 你可以自私一些
3 U: K! H) X/ V% A
, s! H. [0 E" M, W6 @+ H9 Y 这只是一份工作,
+ T- k2 G- p* X( m. Y
/ ~7 `0 X! G4 v: U, u; S6 D 你还要兼顾健康、家庭、爱情。
. s$ y3 F/ x& B$ {8 r# K7 [4 y: _www.zghifi.com zghifi.com

   ~3 D# D. z0 r; ?4 ?www.zghifi.com zghifi.com


5 e$ W# ?" ]0 B" Z+ k2 @: _
; i' b* x. I, O+ N4 x# A9 ] 累了病了,不要硬撑,
4 H$ H1 A# x( y2 a' S4 G4 [
. @% Z/ g% y; P9 \5 K9 \ 留些时间去陪家人,去恋爱,去做自己。
" ]( U' h. R# S# ?' i0 ]- }8 @, q: p& I8 N, T2 e5 P  v7 f6 Lwww.zghifi.com zghifi.com

 
8 E* X8 e$ w) L* L0 P: u+ M5 R  J7 H0 T& a7 R6 y% ]1 qwww.zghifi.com zghifi.com


6 P, V  A8 G# i# o3 N3 x2 b! ]5 Z - 第十件 -
8 G4 R; Q$ I2 c6 o
- U! ^* B7 A/ Y4 ~ 尊重、深爱这个行业
# {7 m8 v4 t  n$ k: B" A( g
5 U% Z" ?: o# A+ e. j# \& p 金少刚每次演出的操作台犹如无尘车间一样7 G4 L) x" P2 ~( c* Ewww.zghifi.com zghifi.com


4 O% t( L. A) G: L 他曾经说过一句话% A$ C5 U+ [! o5 g4 x5 b" pwww.zghifi.com zghifi.com

& P7 b% e* g0 ^! S, |www.zghifi.com zghifi.com

 “调音台就是我的筷子,音响就是我的饭碗,我是靠他们吃饭的!”+ u/ z' }0 m* D0 X) ?www.zghifi.com zghifi.com

& ~1 N  F% E$ J0 {, Q* f2 Y. fwww.zghifi.com zghifi.com

 足见他对自己工作的重视和对音响行业的热爱' D  {9 Y  G! Y6 i( P: K7 E! nwww.zghifi.com zghifi.com


, G; B7 x: X0 J% w8 ] 对新手来说亦然! T2 `. a4 L; B5 o3 wwww.zghifi.com zghifi.com

) G! [' F! |4 W! Q2 A: G5 N: wwww.zghifi.com zghifi.com

 想吃音响灯光这碗饭% j1 P/ q2 I3 N3 w9 T; `( b. nwww.zghifi.com zghifi.com

8 G* }5 q- ~; J7 c, Twww.zghifi.com zghifi.com

 就要足够尊重和热爱这个行业2 B4 l& E- q* N+ R4 T% kwww.zghifi.com zghifi.com


, X6 M" B" G; Y! e8 h 那就一条路走到黑吧!- V+ o$ D+ I+ Q8 R% Xwww.zghifi.com zghifi.com


5 ?. f% H+ P5 ~, k3 F7 r- a# g , s7 Y  W' G  ^www.zghifi.com zghifi.com

$ J4 w" A! N  _* ]www.zghifi.com zghifi.com


! m' M+ k9 o. E9 h) }& V ! Y" ]& G. v$ F  u6 {! I$ [www.zghifi.com zghifi.com


7 v2 y3 Y" b4 Y
HIFI音响 中国最大hifi音响网
高级模式 自动排版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|HIFI音响网 ( 鄂ICP备16002437号-10 )

GMT+8, 2019-7-24 01:51 , Processed in 0.109375 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Audio app

© 2019 ZGHIFI Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表