HIFI音响

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 152|回复: 0

[音乐] 盘点王菲十首好听的歌曲,哪一首是你的单曲循环?

[复制链接]

8

帖子

0

听众

172

积分

hifi音响入门新手

Rank: 1

积分
172
发表于 2019-4-13 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘点王菲十首好听的歌曲,哪一首是你的单曲循环?
% _  x) B* u1 k% r. x( I& Q' x" O) B5 [; ?! Uwww.zghifi.com zghifi.com

王菲作为华语乐坛的天后,在中国音乐中的成绩是现在的年轻歌手无法睥睨的。如果说是飘渺的靡靡之音,最为匹配的就是王菲了,王菲成就的经典更是数不胜数,今天推荐王菲十首好听的歌曲,看看里面有没有你的单曲循环。
& r( h. b' h( b9 y4 {
5 M) H& P  n: _9 H/ M; }7 o" z5 P; P; G: T, a7 s  u: W" W, ]www.zghifi.com zghifi.com

' G" Q4 F; F0 |, r# Hwww.zghifi.com zghifi.com

有时候 有时候/ W$ l% i3 X7 K( Y3 q" zwww.zghifi.com zghifi.com


5 w) z" W5 a) {% ?& t我会相信一切有尽头5 Z; D8 r! h% v+ ]3 A- Zwww.zghifi.com zghifi.com


% _5 K1 h5 v4 j4 p( X: F相聚离开 都有时候
1 f4 p# |. D) M7 t' f# ]
: K: ]9 @% R7 j" l+ ~1 \: l3 D没有什么会永垂不朽9 R% p; @1 _6 m, a; Hwww.zghifi.com zghifi.com


2 [+ F1 j3 i# s- O可是我 有时候
" D7 Y+ q6 U2 @$ s% K0 F
! |5 s8 L/ C: ~" F/ u宁愿选择留恋不放手6 \0 y$ U" j- U, K& Ewww.zghifi.com zghifi.com


) z' `7 E; C7 J( V0 G, T等到风景都看透
  s' K2 l: K" G: w( [6 l: g# O
& C, U* @5 k9 B( K) e3 {5 \也许你会陪我 看细水长流4 m3 T4 |3 ?: I& _- E' d+ Mwww.zghifi.com zghifi.com

7 n6 V8 \, y" ]) rwww.zghifi.com zghifi.com

- g& g1 D3 g4 _# m8 i7 u& M9 Ywww.zghifi.com zghifi.com


  ~. h7 n6 w, p! }7 n, B8 f如果从此不过问
* n, r# Q1 m# ~  U$ V8 E" `" j+ ~www.zghifi.com zghifi.com

不想对你难舍难分
2 K$ }6 F, ]0 W1 B# h5 m2 m
' e6 ^& N* P1 y5 Q$ J5 i- L: i$ x8 a是否夜就不会冷9 T  A& L" T6 u& Z  o/ E8 I4 f$ a' ]www.zghifi.com zghifi.com

: ~7 w, C, y. @www.zghifi.com zghifi.com

心就不会疼( F5 j# {* Q8 hwww.zghifi.com zghifi.com


& R$ e" [8 a+ p' ~) L0 R8 d+ E) P颤抖的唇( @7 @6 l# F3 A# q  O' Bwww.zghifi.com zghifi.com


; ?1 P  f( a/ r2 y等不到你的吻
1 p4 |; z$ u1 v! y) w7 S
; E* x( }* ]( [3 N: e9 E% g一个容易受伤的女人+ b7 J( X" I# t* q0 r4 \- c/ L+ |www.zghifi.com zghifi.com

  g* f0 i. y8 B# g6 P3 h' F- e+ ywww.zghifi.com zghifi.com

希望希望希望你会心疼8 i" j$ L* g# U1 M6 _www.zghifi.com zghifi.com


, t! p$ e/ _4 a0 N
! }& d' p* U' N" _. d7 c7 M7 P
( P7 b; C5 E$ {2 h" e) x遇见一场烟火的表演% |/ e9 |! x1 |  r  s3 K; qwww.zghifi.com zghifi.com

5 }# W0 Q0 y7 L2 vwww.zghifi.com zghifi.com

用一场轮回的时间3 F' X1 ]7 }6 T) e1 r- f  Fwww.zghifi.com zghifi.com


$ H% [( {# ?. _2 q紫薇星流过 来不及说再见! |2 h7 D( r" H; Z( z! [www.zghifi.com zghifi.com

- x# O, H* q) a" vwww.zghifi.com zghifi.com

已经远离我 一光年
) H# H5 T! G, `7 J
% E% S7 u! F  D1 u' u& O6 r有生之年 狭路相逢8 t/ H( {* W8 g7 \+ k# Nwww.zghifi.com zghifi.com

. |- ^/ Z" p2 @; Cwww.zghifi.com zghifi.com

终不能幸免
( j# e2 X! c5 f
3 ^; ]' B6 @! R  g* f. I! d手心忽然长出 纠缠的曲线
0 n1 s& c' N" B* F* [' F) Q% b  ~) @2 [3 ]- p& F1 Fwww.zghifi.com zghifi.com

懂事之前 情动以后, p; q( G3 m0 g8 G6 ~; Swww.zghifi.com zghifi.com


: K3 j6 ?7 f4 S' s) ~2 R长不过一天
) @% E6 r2 i( j
; b; \7 h& ^  i' \; H留不住 算不出 流年
/ e8 ~3 ~: O  c* C
2 u1 }+ `: h4 }% L/ ~2 G" t1 V: k5 h& ewww.zghifi.com zghifi.com


3 _( |' P  G& h, n( @0 ~我爱你到底: D, V7 k; ]+ G6 }, Z% E% `www.zghifi.com zghifi.com


7 N3 }- u5 a  Y+ p! I0 m生平第一次我放下矜持6 G8 G: i/ P- Y, U, s" [www.zghifi.com zghifi.com


- H" X4 q$ D" {任凭自己幻想一切关於我和你
. J$ ~- W  y2 A/ |* J! M, p, G) b( `9 ~" S: p0 R( Swww.zghifi.com zghifi.com

你是爱我的# A: |, U  R8 y9 v: a9 D) U* Kwww.zghifi.com zghifi.com


- y/ `4 M1 I3 |: s9 }2 ~你爱我到底( \" z! O" B0 T2 T; [! u; xwww.zghifi.com zghifi.com


1 [7 ]$ I6 S" Y生平第一次我放下矜持
, z7 A4 ]  J% E0 ^, N+ |2 Q8 A) T* k; L- Y& H  S4 Nwww.zghifi.com zghifi.com

相信自己真的可以深深去爱你
! Q7 u% J0 X: ?  M% W3 H( B2 ?& A% D) P, x/ J0 ^! [  N; cwww.zghifi.com zghifi.com

深深去爱你8 ^2 H7 Z% J. b# F( Hwww.zghifi.com zghifi.com


1 }) V$ z2 I3 g( M
, l1 q5 T- n9 j# N- M9 ]" F! {- i+ A* Ewww.zghifi.com zghifi.com

谁说爱上一个不回家的人/ T% B" S  V0 E2 `9 L% Nwww.zghifi.com zghifi.com


' B4 ?: C( K9 A/ _2 U1 g: v- V9 ]9 l唯一结局就是无止境的等/ A4 e  y, O) j. t5 N2 Swww.zghifi.com zghifi.com

3 h7 p* p& c! Dwww.zghifi.com zghifi.com

是不是不管爱上什么人
2 F7 w, q5 P+ B+ _
& p0 z8 W; e# z* f+ w3 ?% B) B也要天长地久求一个安稳
2 P: Q, @$ q5 b6 A& h% E# |, J) ?% p4 kwww.zghifi.com zghifi.com

6 t! i% I+ y; B7 dwww.zghifi.com zghifi.com


2 e) {8 F; @  o& Q& d+ Z8 P6 \远走高飞 一二三岁
( c, ^% z8 g6 t6 U0 c" M9 L1 D) }. `www.zghifi.com zghifi.com

四五六岁 千秋万岁
' d, c! M. W% h. G) U9 O/ N* \8 Z) ]* B( m5 }6 k1 S3 Gwww.zghifi.com zghifi.com

从头到尾 忘记了谁
2 d" d8 ?3 t5 T) \3 d% z; M
. v8 ~$ X3 u, x! p) I+ ?* k$ G. A. j 想起了谁- b) X( n( r! ?www.zghifi.com zghifi.com

% k" x3 L1 a; c+ `& swww.zghifi.com zghifi.com

从头到尾 再数一回" \2 _+ B. C; Y9 C* dwww.zghifi.com zghifi.com


$ L( o/ D! |0 e5 b7 V
& y' R' J! C' U4 ~! s: ^7 E( }" M& V- k! g1 ywww.zghifi.com zghifi.com

旋转的木马1 N9 _# l$ z3 [  ~: Vwww.zghifi.com zghifi.com

- K' d4 a/ o8 Y9 _+ _8 s) Y9 bwww.zghifi.com zghifi.com

没有翅膀# ]/ [" G& H; o: P  h" bwww.zghifi.com zghifi.com


& V1 p( s) v% l5 j但却能够带着你到处飞翔- W3 t+ G' G% e! t) {7 d5 bwww.zghifi.com zghifi.com


3 ^* ~: `! v: P; y  }2 F' m音乐停下来
5 g6 m" S. a; c6 T. Q6 W5 {% K6 m
$ u' w, W. _' P8 W+ M你将离场
8 G5 _: j  X$ g. X% }2 c! u( Y2 @! _& r& h" }www.zghifi.com zghifi.com

我也只能这样
& R/ S, ~2 M. }) @' G- {+ v- F1 b" ^  \* _4 i) }, lwww.zghifi.com zghifi.com

: n( G2 X# ?1 d# _  a0 u7 M* Awww.zghifi.com zghifi.com


1 C3 [1 {) A" \9 o9 W% F每只蚂蚁* @# Y- t" q8 s. \+ M( |www.zghifi.com zghifi.com

" I2 z2 ~/ W. y' nwww.zghifi.com zghifi.com

和谁擦身而过
4 ]" D8 ^1 f& g& G5 U2 _9 u. G; l/ U# B8 a8 \: swww.zghifi.com zghifi.com

都那么整齐
6 B  A7 H7 a0 C' R7 j, c# J. K3 x+ f: @, d) \/ r9 R- J# y9 ?0 m- Nwww.zghifi.com zghifi.com

有何关系, j9 |8 N0 u& N; g& G+ Bwww.zghifi.com zghifi.com

% P( j; m4 W6 _1 @4 Twww.zghifi.com zghifi.com

每一个人( u# r* _: }/ s: C5 ~" Twww.zghifi.com zghifi.com

0 f8 N; P1 x1 qwww.zghifi.com zghifi.com

碰见所爱的人
! [" v: Y& K6 j/ T5 [. R9 K
* M$ d  O* [$ w2 ^) J' a) x都心有余悸7 Q1 K! C4 ^9 zwww.zghifi.com zghifi.com

; [! U# F) w! r; }" b  i4 Swww.zghifi.com zghifi.com

2 e& I, m; @1 @4 }www.zghifi.com zghifi.com


0 c4 r0 U9 i- f- P徘徊在似苦又甜之间7 k, Z5 U! \/ k5 b5 Rwww.zghifi.com zghifi.com


* b% v$ `' K! O望不穿这暧昧的眼
5 X$ \$ ^+ N- Q* L
2 P; Q# n5 b; {/ \爱或情借来填一晚3 b4 E4 j- S+ L, m$ t+ z6 Mwww.zghifi.com zghifi.com

3 f$ p% `" r, `$ g* M6 swww.zghifi.com zghifi.com

终须都归还 无谓多贪. o( a0 r# X9 B" F& V8 `% x6 p3 \www.zghifi.com zghifi.com


4 f6 K7 a7 a" D: G2 a/ Q犹疑在似即若离之间; s' `' T# |1 V- Y1 }0 Ywww.zghifi.com zghifi.com


( m% @8 a1 i' \  q4 p+ \望不穿这暧昧的眼
9 @4 k$ c) x0 U8 R* R3 N. z: v* ]
/ l3 w+ c' Q1 j$ X# N8 P5 u" h. b9 s似是浓却仍然很淡+ `& q$ F! q( ]3 r% S" r1 ywww.zghifi.com zghifi.com

9 W9 W: l& v0 M. `: Twww.zghifi.com zghifi.com

天早灰蓝 想告别: e6 Y2 Z5 Q  Y& Qwww.zghifi.com zghifi.com


  @7 X0 A( b' Q. U! ~偏未晚
' u- s7 J' A, g( F" X
( q# k/ P3 z% H( S( z. ^
* G1 ~9 p" E$ h5 M& K; F. z) f/ T( I0 T! s9 X: a( A5 P" m1 Ewww.zghifi.com zghifi.com

只是因为在人群中 多看了你一眼
+ t. [. D, J/ g7 d# s9 P% P; X) w
: |- e8 w: x5 Z" l: |- _% j8 r/ j4 a再也没能忘掉你容颜9 v9 P! y. f& U* s; g7 \www.zghifi.com zghifi.com

" U" X6 ~2 @9 O% bwww.zghifi.com zghifi.com

梦想着偶然能有一天再相见6 l, E2 f& a! @7 ?' j4 U* owww.zghifi.com zghifi.com

: A6 d5 k/ {2 K* [; {4 jwww.zghifi.com zghifi.com

从此我开始孤单思念
5 a+ F( u) _. ?' o+ t& F9 n0 W9 k6 h# r1 A8 _% G8 @% M* l- ewww.zghifi.com zghifi.com


$ v& Y# |0 p* i* h+ K6 N3 q/ j/ T8 d# _1 u- F! hwww.zghifi.com zghifi.com

王菲好听的歌曲不止这十首,今天我们先盘点到这。看完这十首经典歌曲后,不知道在你的心里,王菲的哪一首歌曲,才是你的单曲循环?
HIFI音响 中国最大hifi音响网
高级模式 自动排版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|HIFI音响网 ( 鄂ICP备16002437号-10 )

GMT+8, 2019-7-21 01:55 , Processed in 0.070313 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Audio app

© 2019 ZGHIFI Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表